ترجمه مقاله A uniform ADL for embedded processor

عنوان انگلیسی مقاله: A uniform ADL for embedded processor عنوان فارسی مقاله: پیوند اتوماتیک داده یکپارچه برای پردازشگر جاسازی شده دسته: کامپیوتر…

ترجمه مقاله A uniform ADL for embedded processor

عنوان انگلیسی مقاله: A uniform ADL for embedded processor عنوان فارسی مقاله: پیوند اتوماتیک داده یکپارچه برای پردازشگر جاسازی شده دسته: کامپیوتر…