خلق مدل کسب و کار

خلق مدل کسب و کار

نقطه شروع هر بحث، گفتگو، جلسه یا کارگاه آموزشی خوب و مناسب در زمینه نوآوری در مدل کسب و کار باید درکی مشترک از چیستی مدل کسب و کار باشد . ما نیاز به مفهومی از مدل کسب و کار داریم که هر کسی آن را درک کند و بتواند توصیف کند. این مفهوم باید ساده، مناسب و به طور ذاتی قابل فهم بوده و در عین حال نباید پیچیدگی های نحوه عملکرد شرکت ها را بیش از حد ساده نماید . تابلوی طراحی یا بوم مدل کسب و کار ابزاری است که این امکان را فراهم آورده است و شما ارقادر می کند تا درباره مدل کسب و کار سازمان خود ، رقبا یا هر شرکت دیگر تفکر کنید و ویژگی های آن را تشریح کنید.

تابلوی طراحی (بوم) مدل کسب و کار _ Business Model Canvas ؛ زبامی مشترک برای توصیف، مصورسازی، ارزیابی و تغییر مدل های کسب و کار فراهم آورده است. این ابزار توسط الکساندر استروالدر (Alexander Osterwalder) ارائه و در کتاب خلق مدل کسب و کار منتشر شد.

این ابزار  شبیه بوم نقاشی است و این امکان را برای ما فراهم ساخته که تصاویر مدل های کسب و کار جدید یا کنونی خود را طراحی کنیم. اجزای سازنده مدل کسب و کار در این شیوه شامل ۹ بخش می شود و چهار حیطه اصلی کسب و کار را پوشش می دهند: مشتریان، ارزش پیشنهادی، زیرساخت و پایداری مالی

Business-Model-Canvas

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

افزودن یک دیدگاه