کاربرد اینترنت اشیاء در مدیریت اطلاعات لجستیک معکوس

کاربرد اینترنت اشیاء در مدیریت اطلاعات لجستیک معکوس

امروزه، افراد از نقش لجستیک معکوس در محیط و اقتصاد آگاه هستند و شرکت­ ها و  سازمان ها، توجه بیشتری به ارتقاء و بهبود لجستیک معکوس[1] داشته ­اند. لجستیک معکوس، متفاوت از لجستیک رو به جلو است و به همین دلیل، کمتر مورد توجه واقع شده است. یکی از دلایل کم توجهی به لجستیک معکوس، دشواری جمع آوری اطلاعات بوده است، زیرا لجستیک معکوس نسبت به ویژگی­ های محصولات با عدم اطمینان همراه است و این امر، فرایندهای لجستیک معکوس را متمایز ساخته است. اگر عدم اطمینان نادیده گرفته شود و از فرایند های مشابه برای همه محصولات استفاده شود، باعث اتلاف محصولات ارزشمند و کاهش مزیت ناشی از لجستیک معکوس در مقیاس وسیع خواهد شد. برای رفع این مشکل، ما نیازمند اطلاعات صحیح و به موقع درباره محصولات مختلف در کل زنجیره تامین هستیم. بنابراین، در بکارگیری لجستیک معکوس، باید از سیستم­ های اطلاعات مدیریتی معکوسی استفاده شود که ضمن شرح چرخه­ های عمر محصول  بصورت عمودی و ویژگی های محصول به صورت افقی، به شرکت در بهبود مدیریت تصمیم و اثربخشی عملیات کسب و کار کمک کند (گو و لیو[2]، 2013).

یک سیستم مدیریت موسسه شامل سیستم مدیریت اطلاعات لجستیک معکوس است که ویژگی های منحصربه فردی نسبت به سیستم های اطلاعات عمومی دارد:

 اعتبار بالای اطلاعات: منابع اطلاعاتی برای عملیات موسسه حیاتی هستند. از آنجایی که نسبت به میزان و ویژگی محصولات در مدیریت لجستیک معکوس، عدم اطمینان وجود دارد، بنابراین، درک و شناخت مدیران از اطلاعات مربوطه برای تصمیم گیری و مواجهه شدن با محصولات لجستیک معکوس باید زیاد باشد. در مجموع اینکه عنصر اصلی مدیریت لجستیک معکوس، سیستم اطلاعاتی است.

پیچیدگی نگهداری و حفظ داده ها[3]: زمانی که از سیست م­های اطلاعات مدیریت عمومی استفاده می­شود، اطلاعات محصول پس از فروش محصولات در اختیار مدیران قرار می ­گیرد و زیاد مورد نیاز نبوده  و داده های این محصولات بندرت تغییر می­ کنند. در سیستم­ های اطلاعات مدیریت لجستیک معکوس، حذف داده ­ها مبتنی بر زمان نبوده و هر زمانی که محصولات تغییر کردند، داده ها قابل تغییر هستند، از این رو این سیستم ها در افزایش پیچیدگی حفظ و نگهداری داده ها موثر هستند (سیرانی و همکاران[4]، 2014).

حیطه زمانی گسترده: در سیستم مدیریت لجستیک معکوس، حیطه زمانی اطلاعات، کل چرخه عمر را پوشش می ­دهد که مبنایی برای اقتصاد دوار است. در چرخه عمر، اکثر محصولات دارای حیطه زمانی بیش از 10 سال یا حتی چندین دهه هستند، بنابراین، نحوه حفظ صحیح این داده ها در طی دوره طولانی یکی از موضوعات موردتوجه در سیستم های اطلاعات مدیریت لجستیک معکوس است ..

تنوع محصولات نگهداری شده: در سیستم های اطلاعات مدیریت لجستیک معکوس، خصایص و ویژگی­های محصولات متنوع است و با نوع محصولات مرتبط است. هدف نهایی لجستیک معکوس، بازیافت منابع و استفاده مجدد از محصولات است. بنابراین، به جنبه های زیادی باید توجه شده و این امر منجر به تنوع و تمایز شدید ویژگی­ های اطلاعاتی می ­شود. افزایش ویژگی­ های اطلاعاتی بر پیچیدگی ذخیره و مدیریت داده موثر خواهد بود (بوت و همکاران[5]، 2013).

درجه بالای پراکندگی اطلاعات: موضوعات اطلاعات محصول در فرایندهای لجستیک معکوس بسیار متمایز از اطلاعات کارخانه است، اطلاعات محصول اساسی پوشش دهنده حمل و نقل، توزیع و خرده فروشی و مصرف کنندگان است که همگی این ها دسترسی اندکی به زنجیره تامین دارند. بنابراین، اکثراطلاعات محصول بویژه اطلاعات مرتبط با مشتریان به لحاظ موقعیت، پراکنده بوده و همین مسئله، جمع آوری اطلاعات را نسبت به لجستیک رو به جلو، دشوارتر می سازد (همان).

همانطور که در لجستیک معکوس اشاره شد، سیستم های اطلاعاتی نسبت به فعالیت های عادی مدیریتی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند، اما ویژگی های منحصر به فرد این سیستم ها، تعبیه یک سیستم اطلاعات مدیریتی لجستیک معکوس را دشوار می سازد. به نظر می رسد که یکی از راه حل هایی که به استقرار این سیستم کمک می­کند، فناوری اینترنت اشیاء باشد.

استقرار سیستم اطلاعات مدیریت لجستیک معکوس براساس کاربرد فناوری اینترنت اشیاء

1.       کارکرد و ساختار سیستم

براساس ویژگی های سیستم اطلاعات مدیریت لجستیک معکوس، برخی از محققان در زمینه اینترنت، تحقیقاتی را انجام دادند. به عنوان مثال، یانگسیا و هیو[1] (2005) بیان کردند که کارکرد اینترنت، تسهیم اطلاعات، انتقال، مدیریت محصول و بازخورد اطلاعات بازگشتی است. گرچه آن ها در باره جنبه های دشوار و کلیدی سیستم های اطلاعات مدیریت لجستیک معکوس یعنی جمع آوری اطلاعاتی، بحثی ارائه ندادند.

برخی از محققان، مباحثی در زمینه سیستم های اطلاعات مدیریت لجستیک معکوس براساس اینترنت اشیاء ارائه دادند( گاویندان و همکاران[2]، 2012؛ سنسیل و همکاران[3]، 2012 و کریتسیس[4]، 2011).

در سیستم های اطلاعات مدیریت لجستیک معکوس براساس کاربرد فناوری اینترنت اشیاء، پایگاه اطلاعات محصول در طبقه بندی داده های تولید، مصرف و چرخه عمر محصولات جریان برگشتی سهیم است. این پایگاه شامل دو بخش است: داده مرتبط با تولید و داده های پس از انتقال محصول از شرکت. مورد اول به اطلاعات مواد اولیه اشاره می­کند که باید بدرستی جمع آوری شده، نگهداری شود و بدرستی توسط شرکت و در طی تولید مدیریت شود. در مقابل، مورد دوم به داده های جمع آوری شده در طی فرایند فروش محصولات، خرید مشتری، استفاده و نگهداری پس از فروش محصولات انتقال داده شده تا بازیافت شده اشاره می­کند. جمع آوری داده های بیرونی بسیار دشوار بوده و نیازمند تحقیقات اولیه گسترده ای است اما برای فرآیندهای لجستیک معکوس محصولات بازیافت شده، ضروری است. بنابراین، داده های بخش دوم باید از طریق اینترنت جمع آوری شود، در پایگاه داده موسسه نگهداری شده و با اطلاعات مواد اولیه محصول ادغام شود.

زمانی که محصول به واحد پردازش لجستیک معکوس باز می­گردد، تولیدکننده تجهیزات و تامین کننده خدمات لجستیک طرف سوم می­توانند به همه اطلاعات مرتبط با تولید دست یابند و از طریق دسترسی به سرور ذخیره شبکه محصول، این اطلاعات را بازیابی کنند. براین اساس، همه داده های مرتبط با پایگاه داده اطلاعات محصول می­توانند از طریق سیستم های اطلاعات مدیریت و مدل های موجود، پردازش بیشتری از این اطلاعات داشته باشند (آسیف[5]، 2011). همچنین، داده های مربوط به تصمیم گیری درباره محصولات بازگشتی ایجاد خواهد شد و از طریق واحد مدیریت لجستیک معکوس برای تصمیم گیری درباره نحوه تولید محصول در اختیار مدیران قرار می­گیرد. این روندی است که تحت عنوان سیستم پشتیبان تصمیم گیری پردازش محصول بازگشتی نامیده می­شود.

با پیشرفت اقتصاد، مدیریت زنجیره تامین به زنجیره تامین باز مثبت[6] محدود نمی شود بلکه دربرگیرنده زنجیره های تامین بسته مثبت و منفی[7] است. همچنین، بروزسازی زنجیره تامین باید مبتنی بر زنجیره تامین بسته باشد. بنابراین، از طریق تحلیل داده های مرتبط در لجستیک معکوس، منابع طراحی محصول، تولید و خرید مواد خام فراهم می­شود. این مسئله باعث کاهش مصرف منابع و انرژی در دوره چرخه عمر بعدی خواهد شد. این روند را مدیریت استفاده مجدد از منابع بازگشتی[8] گویند. مانند اطلاعات مواد اولیه که یک تعامل میان لجستیک معکوس و لجستیک رو به جلو جریان های پایینی است، مدیریت استفاده مجدد از منابع نیز یک تعامل میان لجستیک رو به جلو و لجستیک معکوس جریان های پایینی است (لامبرت و همکاران[9]، 2011). بنابراین، یک سیستم لجستیک بسته از طریق ارتباط میان آن ها قابل شکل گیری است.

2.       جریان سیستمی

در سیستم اطلاعات لجستیک معکوس مبتنی بر اینترنت اشیاء، ثبت اطلاعات محصول در طی کل دوره بازیابی ضروری است. اطلاعات مرتبط باید از طریق اینترنت اشیاء در قالب سرور زبان  فیزیکی موسسه[10] ثبت شده و توسط موسسات اصلی زنجیره تامین مدیریت شود (خدیون[11]، 2005). نمودار جریان در شکل 4 نشان داده شده است:

در تولید، موسسه می­تواند اطلاعات اجزای محصول را درون سرور PML ثبت کرده یا از روش­های سنتی ثبت اطلاعات یا RFID استفاده کند. زمانی که محصول از موسسه خارج می شود، داده های مرتبط از طریق اینترنت اشیاء جمع آوری می­شود. اگر عوامل زنجیره تامین، برخی از عملیات مربوط به محصول را به تنهایی انجام دهند، پذیرنده، اطلاعات را از طریق RFID دریافت کرده و به کامپیوتر منتقل می سازد. سپس، کامپیوتر از اینترنت برای انتقال کدالکترونیکی محصول (EPC) به خدمات نامگذاری اشیاءء[12] (ONS) استفاده می­کند، بنابراین اطلاعات در آن ذخیره می­شود. اطلاعاتی که در سرور PML ذخیره شده است را پایگاه داده اطلاعات محصول می­نامیم.

در بازگشت محصولات جریان عقبی لجستیک معکوس، عدم اطمینان زیادی وجود دارد و چالش بزرگی برای مدیت لجستیک معکوس محسوب می­شود. از طریق تحلیل شرایط محصول در زنجیره تامین، ما می­توانینم پیش بینی دقیق تری از داده های جریان عقبی داشته باشیم، بنابراین، مدیریت لجستیک بهبود می­یابد (تیری و همکاران[13]، 1995).

زمانی که محصول به واحد مدیریت لجستیک معکوس باز می­گردد، کد الکتریکی محصول که از طریق RFID بدست آمده است، داده های مرتبط را با استفاده از اینترنت تعبیه می­کند. سپس، کامپیوتر EPC را به ONS انتقال داده و PML که داده های محصول را ثبت می­کند، می یابد بنحوی که بتواند در هر زمان به داده های موردنیاز دست یابد. مبنای مدل اینگونه است که داده های مربوط به محصولات جریان عقبی که بطور مجدد پردازش شده است برای پشتیبانی از تصمیم در اختیار واحد پردازشگر مواد جریان عقبی قرار می­گیرد. سیستم برای پیش بینی داده­ها و پردازش مجدد آن ها در فواصل منظم و نامنظم اقدام به داده کاوی می­کند و پیشنهادات لازم را در اختیار واحد طراحی، خدمات مشتری و خرید و تولید قرار می دهد تا مرجع آن ها برای بهبود کسب و کار و بهینه سازی سیستم زنجیره تامین بسته باشد. دراینجا باید اشاره شود که در سیستم های اطلاعات مدیریت لجستیک معکوس، اینترنت اشیاء یک بعد مهم برای تضمین عملیات موثر در کل جریان سیستم است (میوراندی و همکاران[14]، 2012).

محدودیت های سیستم های اطلاعات مدیریت لجستیک معکوس براساس کاربرد اینترنت اشیاء

گرچه مزیت های آشکاری از سیستم های اطلاعات مدیریت لجستیک معکوس مبتنی بر اینترنت اشیاء نسبت به سیستم­های اطلاعات مدیریت سنتی وجود دارد، اما به لحاظ کاربرد دارای محدودیت­ های زیادی است که به برخی از آن ها در ادامه اشاره می شود (جمشیدی، 2011).

  1. محدودیت مدیریتی

لجستیک معکوس در برگیرنده بخش­های زیادی از جمله مشتریان نهایی زنجیره تامین است. نحوه کسب اطلاعات از طریق اینترنت اشیاء مبتنی بر ماهیت بیرونی است. همچنین، نحوه طراحی یک مجموعه از مکانیزم­های هماهنگ کننده برای فعال­سازی ماهیت های بیرونی، تضمین صحت و ثبت به موقع داده ها و حتی کسب اطلاعات بروز از پیش نیازهای عملیات مناسب سیستم است. علاوه بر این، بدلیل نگرانی نسبت به امنیت تجاری و حریم خصوصی مشتریان و موسسات جریان های پایینی، نیاز ویژه ای به RFID احساس می­شود. در مجموع، همه این مسائل باید با یک توجه ویژه به ارتقاء و بهبود اینترنت اشیاء حل شود.

  1. محدودیت اقتصادی

اینترنت اشیاء، نقش حیاتی در اثرگذاری بر تجارت اینترنتی ایفاء می­کند اما نیازمند سرمایه گذاری زیادی است. بدون هیچ محدودیتی نسبت به موسسات فناوری اطلاعات، اینترنت می­تواند بخش­های زیادی از زنجیره تامین را در برگیرد. به عنوان مثال، یک شرکت خرده فروشی با بیش از 750 فروشگاه زنجیره ای تنها یکبار بر روی اینترنت اشیاء سرمایه گذاری می کند. 25 میلیون دلار باید در فناوری RFID و 200 میلیون دلار در محصولات سرمایه گذاری شود. بدین دلیل، ادعای این موضوع که RFID، هزینه واقعی بسیار بالاتری دارد، کمی دشوار است. بنابراین، بسیاری از موسسات به لحاظ صرف منابع مالی در این حوزه با محدودیت و تردید مواجه هستند.

  1. محدودیت سخت افزاری فناوری

به رغم اینکه بیشترین کاربرد اینترنت اشیاء در شناسایی محصول و انتقال داده است، اعتبار و روایی این قالب از کاربردها به سختی تضمین می­شود. در مورد مدیریت لجستیک معکوس، محصولات فلزی مانند اتومبیل و محصولات فناوری اطلاعات دارای ارزش جریان بازگشتی زیادی هستند و بنابراین به صنعت کلیدی لجستیک معکوس تعلق دارند اما نرخ RFID پایین تری دارند. همچنین، استانداردهای اینترنت اشیاء، مانع مهم دیگری است.

  1. محدودیت های مدیریت صحیح و امنیت داده ها

بدلیل تاثیر زیاد اطلاعات بر کل عملیات لجستیک معکوس، این نکته ضروری است که هرکاربر بصورت مستقل به اطلاعات مرتبط دسترسی داشته باشد و آن ها را پردازش کرده و ذخیره سازد.  بنابراین، موضوع اساسی به نحوه دسترسی کاربران به اطلاعات و عملیات و اجتناب از دسترسی غیرمجاز و غیرقانونی مرتبط است بنحوی که حریم خصوصی مشتریان حفظ شده و اعتبار کسب و کار لجستیک معکوس و اطلاعات تصمیم گیری که توسط این سیستم پیشنهاد می­شود، تضمین شود.

[1] . Yanxia & Hui

[2] . Govindan et al

[3] . Senthil et al

[4] . Kiritsis

[5] . Asif

[6] . positive open-loop supply chain

[7] . open to positive and negative close loop supply chains

[8] . backflow resource re-utilization management

[9] . Lambert et al

[10] . enterprise’s Physical Markup Language (PML) server

[11] . Zhiduan

[12] . the object naming service

[13] . Thierry et al

[14] . Miorandi et al

[1] . Reverse

[2] . Gu & Liu

[3] . complexity of data maintenance

[4] . Cirani et al

[5] . Butt et al

ارتباط با ما


تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما


تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

تیم مشاوره مدیریت – مشاوره روش ها تصمیم گیری چند معیاره –  تدریس دروس مدیریت – ترجمه مقاله های مدیریتی – تیم مشاوره مدیریت

نگارش مقاله – نگارش فصل چهار پایان نامه – مشاوره نحوه انجام پایان نامه – روش های تصمیم گیری چند شاخصه – استخراج مقاله از پایان نامه

همکاری در نگارش مقاله-همکاری در نگارش مقاله-همکاری در نگارش مقاله-همکاری در نگارش مقاله-همکاری در نگارش مقاله-همکاری در نگارش مقاله

ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما – ارتباط با ما


همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

افزودن یک دیدگاه